Registrační řád

 I.

Základní ustanovení
článek 1

1. Registrací se rozumí záznam hráče v registru pardubické malé kopané (dále jen
PAMAKO), který stanoví příslušnost (členství) k určitému družstvu oprávněnému
zúčastňovat se soutěží pořádaných v rámci PAMAKO.

2. Hráč může být registrován pouze za jeden klub v soutěžích PAMAKO. Současně může být
zaregistrován v jednom klubu Veteránské soutěže.

3. Start v soutěžích PAMAKO se umožňuje pouze hráči, který je registrován.

4. Dokladem o registraci je řádně vyplněná přihláška hráče a platná soupiska družstva.

5. Kapitán družstva je povinen na vyžádání delegáta doložit dokladem totožnost jednotlivých
hráčů svého družstva uvedených v zápise o utkání. V případě nedoložení dokladu totožnosti je
účast tohoto hráče považována za neoprávněný start a řeší se dle platného DŘ.


II.

Podklady pro registraci

článek 2

1. Podkladem pro registraci je soupiska družstva, do které se v průběhu sezony zaznamenávají
přestupy a registrace nových hráčů. Pro registraci je zapotřebí:

a) jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo

b) název klubu, za který chce být hráč registrován

c) trvalé bydliště, národnost, telefonní číslo

c) u hráčů mladších 15 let souhlas zákonného zástupce

Soupiska družstva uložená v registru STK PAMAKO je jediným platným dokladem o
registraci hráčů a družstva v soutěžích PAMAKO.

2. Za řádné vyplnění soupisky družstva a pravdivost všech údajů odpovídá vedoucí družstva.

3. Soupiska družstva je uložena v registru PAMAKO.
Registrace nových hráčů na soupisku se provede po zaplacení členských příspěvků dle
Sazebníku poplatků.

III.
Společná a závěrečná ustanovení

článek 3

Tento registrační řád schválila STK PAMAKO.

Závazný výklad tohoto řádu je oprávněna provádět pouze STK PAMAKO.