Přestupní řád

I.

Základní ustanovení

článek 1

1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti hráčů PAMAKO (dále jen hráč). Vztah hráče ke klubu není tímto přestupním řádem blíže upravován.

článek 2

Účastníky přestupního řízení jsou:

1. hráč

2. klub, v němž je hráč registrován (dále jen "mateřský klub"), toto neplatí, pokud je hráč tzv. "volným hráčem"

3. klub, do něhož hráč hlásí přestup (dále jen "nový klub")

článek 3

O změnách klubové příslušnosti rozhoduje STK PAMAKO.

článek 4

Přestupy se podávají v přestupném období a to od schůzky vedoucích konané na podzim až do ukončení jarní soutěže (poslední kolo) v termínech konání STK PAMAKO (zpravidla v pondělí od 18:30 do 20:00 po odehraném kole), za příslušný poplatek dle Sazebníku poplatků. Dále se přestupy podávají denně v kanceláři PAMAKO (po telefonické domluvě). Přestupy realizované v hracích dnech jsou zpoplatněny dle Sazebníku poplatků.

II.

Náležitosti žádostí o přestup

článek 5

1. Hráč, který žádá o přestup, je povinen řádně vyplnit tiskopis "Přestupní lístek". Tiskopis vyplní, hůlkovým písmem a čitelně. Na přestupním lístku musí být vyjádření a podpis vedoucího mateřského klubu, dle podpisového vzoru na soupisce. Hráč vyplněný tiskopis vlastnoručně podepíše a uvede datum.

3. Hráč požádá mateřský klub, aby se vyjádřil k jeho žádosti o přestup. Klub je povinen se k žádosti vyjádřit (souhlasím – nesouhlasím).

4. Vyplněný tiskopis včetně dalších náležitosti doručí na zasedání STK PAMAKO.

III.

Rozhodování o přestupu

článek 6

1. STK žádost o přestupu neprojedná:

1. byla podána mimo stanovené přestupní období (článek 4, odst.1)

2. byla podána z jiného než mateřského klubu

3. nemá některou ze stanovených náležitostí (článek 5)

4. nesouhlasí podpis dle podpisového vzoru na přestupním lístku

2. STK žádost o přestup schválí:

1. mateřský klub souhlasí s přestupem

3. přes nesouhlas mateřského klubu, jedná-li se o opakovanou žádost do téhož klubu po uplynutí 3 měsíců.

IV.

Oznamování rozhodnutí

článek 7

1. Veškeré projednané přestupy budou uveřejněny v zápise STK PAMAKO.

V.

Odvolání proti rozhodnutí STK

článek 8

1. Účastník přestupního řízení (článek 2) se může proti rozhodnutí STK PAMAKO odvolat písemně do 15 dnů od doručení rozhodnutí k STK.

2. K odvolání je třeba přiložit doklad o zaplacení poplatku z odvolání dle Sazebníku poplatků

3. Odvolání nemá odkladný účinek.

VI.

Uhrazení poplatků

článek 9

1. Za přestup uhradí nový klub mateřskému klubu odstupné podle vzájemné dohody.

2. V případě opakovaného přestupu, pokud se kluby nedohodnou jinak, uhradí nový klub mateřskému klubu za přestup poplatek dle Sazebníku poplatků.

3. Poplatek musí nový klub uhradit při projednávání opakovaného přestupu.

VII.

Ustanovení společná a závěrečná

článek 10

1. Každá žádost o přestup musí být předána STK se všemi náležitostmi samostatně. Hromadně žádosti STK neprojednává.

2. V přestupním řízení se neuznávají žádné závazky ze smluv o přestupech mezi kluby. Veškeré změny registrace musí být provedeny výhradně podle přestupního řádu.

článek 11

1. Výklad tohoto řádu je oprávněna provádět pouze STK PAMAKO.